دینی و مذهبی, گوناگون

پس از تهدید یزید به قتل امام حسین (ع) ایشان با مدینه وداع میکنند

پس از تهدید یزید به قتل امام حسین (ع) ایشان با مدینه وداع میکنند وداع امام حسین (ع) با قبر …