اخبار

جواب سونوگرافی این زن همه را شوکه کرد : نوزادی با دو سر در یک بدن

مجه اینترنتی کافه 7 : اتاق خب این خانم بعد از رفتن به سونوگرافی و دیدن جواب آن بسیار شوکه …