پزشکی و سلامت

سلامت ترین کشورها که امید به زندگی در آنها بیشتر است

مجله اینترنتی کافه 7 : «ثروت و رفاه یک ملت با میزان تحرک و سلامت مردم آن سنجیده می شود.» …