گوناگون

شهر عجیبی که تعداد مرده هایش نسبت به زنده هایش هزار به یک است !!!

مجله اینترنتی کافه 7 : «کالما» شهر کوچک 1700 نفره ای در نزدیکی «سان فرانسیسکو» ی آمریکاست که جسد یک و …