گوناگون

سالوادور الوارنگا مردی که 438 روز در دریا و منطقه ای دور افتاده گیر افتاده بود اما …

یک سفر ماهیگیری تبدیل به آزمونی وحشتناک برای سالوادور الوارنگا شد و او را ۴۳۸ روز تنها در مقابل دریا …