مجله تفر یحی آموزشی

شما اینجا هستید: خانه » نوشته های برچسب شده"داستان"

داستانهای شاهنامه + داستان21، پادشاهی کیخسرو (قسمت 4)

خاقان چین به پیران گفت: سواران من خسته هستند باید کمی استراحت کنند. وقتی خاقان لشکر ایران را دید گفت: اینها که اندکند. پیران گفت اما دلیرانی دارند که بسیار استوارند. پیران گفت شما سه روز استراحت کنید و بعد شما جنگ را آغاز کنید و شب بعد شما استراحت کنید و ما با آن‌ها می‌جنگیم. داستانهای شاهنامه + داستان21، پادشاهی کیخسرو (قسمت 4) کاموس گفت: اینها اندکند چرا باید این قدر درنگ کنیم؟ همین حالا می¬توانیم کارشان ...

ادامه نوشته

داستانهای شاهنامه+ قسمت 15 (پادشاهی کیقباد)

داستانهای شاهنامه+ قسمت 15 (پادشاهی کیقباد) پادشاهی او صدسال بود.وقتی او بر تخت نشست همه نامداران چون زال و قارن و کشواد و خراد و برزین بر او گوهر افشاندند. شاه تصمیم گرفت سپاهی گردآورده و به جنگ ترکان برود. پس ایرانیان آماده جنگ شدند.دریک سو مهراب و در سوی دیگر گستهم در قلب قارن و در ته سپاه کشواد بود و در پیشاپیش سپاه رستم و پشت او پهلوانان دیگر و پشت آن‌ها زال با کیقباد بودند. درفش کاویانی برکشیدند و جنگ ...

ادامه نوشته

داستانهای شاهنامه: داستان 17( هفت خوان رستم)(بخش اول)

داستانهای شاهنامه: داستان 17( هفت خوان رستم)(بخش اول) داستانهای شاهنامه: داستان 17( هفت خوان رستم)(بخش اول) خوان اول: جنگ رخش با شیر رستم از پیش زال حرکت کرد و شبانه‌روز درحرکت بود طوری که راه دو روز را در یک روز طی کرد پس به فکر افتاد غذایی تهیه کند پس به دشتی پر از گورخر رسید و رخش را تازاند و با کمند گورخری شکار کرد و بریانش نمود و خورد. لگام از سر رخش برداشت تا در دشت بچرد و خود به خواب رفت. در آن دشت ش ...

ادامه نوشته
بازگشت به بالا