دینی و مذهبی

نماز خواندن با بلوز و شلوار برای بانوان از نظر شرعی

حکم نماز خواندن بانوان بدون چادر+نظر مراجع تقلید حکم نماز خواندن بانوان بدون چادر+نظر مراجع تقلید در خصوص حکم نماز …