گوناگون

نذری مخفیانه شاه ایران به ساکنین جنوب شهر تهران / محرمانه

مجله اینترنتی کافه 7 : تصاویر زیر نامه‌نگاری ساواک با شاه و پاسخ شاه به ساواک را درباره اطعام مردم …