شهاب-سنگی-که-با-سرعتی-زیاد-کنار-زمین
اخبار

شهاب سنگی که با سرعتی زیاد از کنار زمین گذشت / زمین خوش شانس بود

شهاب سنگی که با سرعتی زیاد از کنار زمین گذشت / زمین خوش شانس بود

به گزارش مجله اینترنتی کافه ۷ : هفته گذشته شهاب سنگی به اندازه یک بویینگ ۷۳۷ با سرعت ۱۲۳۰۳۱ کیلومتر بر ساعت از کنار زمین رد شده است.شهاب سنگی که با سرعتی زیاد از کنار زمین گذشت / زمین خوش شانس بود

شهاب-سنگی-که-با-سرعتی-زیاد-کنار-زمین

کافه ۷ : تخمین زده می شود حجم آن سه برابر حجم سنگی باشد که در ۲۰۱۳ در روسیه فرود آمد

شهاب سنگی که با سرعتی زیاد از کنار زمین گذشت / زمین خوش شانس بود,شهاب سنگی که از کنار زمین گذشت,خطر از بیخ زمین گذشت,شهاب سنگی که میخواست زمین را منفجر کند,شهاب سنگی که با سرعتی زیاد از کنار زمین گذشت / زمین خوش شانس بود,شهاب سنگی که از کنار زمین گذشت,خطر از بیخ زمین گذشت,شهاب سنگی که میخواست زمین را منفجر کند,شهاب سنگی که با سرعتی زیاد از کنار زمین گذشت / زمین خوش شانس بود,شهاب سنگی که از کنار زمین گذشت,خطر از بیخ زمین گذشت,شهاب سنگی که میخواست زمین را منفجر کند,شهاب سنگی که با سرعتی زیاد از کنار زمین گذشت / زمین خوش شانس بود,شهاب سنگی که از کنار زمین گذشت,خطر از بیخ زمین گذشت,شهاب سنگی که میخواست زمین را منفجر کند,شهاب سنگی که با سرعتی زیاد از کنار زمین گذشت / زمین خوش شانس بود,شهاب سنگی که از کنار زمین گذشت,خطر از بیخ زمین گذشت,شهاب سنگی که میخواست زمین را منفجر کند,شهاب سنگی که با سرعتی زیاد از کنار زمین گذشت / زمین خوش شانس بود,شهاب سنگی که از کنار زمین گذشت,خطر از بیخ زمین گذشت,شهاب سنگی که میخواست زمین را منفجر کند,شهاب سنگی که با سرعتی زیاد از کنار زمین گذشت / زمین خوش شانس بود,شهاب سنگی که از کنار زمین گذشت,خطر از بیخ زمین گذشت,شهاب سنگی که میخواست زمین را منفجر کند,

مطالب مرتبط

mahdi179600

Leave a Reply

Required fields are marked*