مجله تفر یحی آموزشی

فقط با این روش می توانید شایعه ترین سرطان در زنان یعنی سرطان سینه را درمان کنید Reviewed by Momizat on . فقط با این روش می توانید شایعه ترین سرطان در زنان یعنی سرطان سینه را درمان کنید به گزارش مجله اینترنتی فانوس : سرطان سینه بعد از سرطان پوست شایع‌ترین سرطان میان فقط با این روش می توانید شایعه ترین سرطان در زنان یعنی سرطان سینه را درمان کنید به گزارش مجله اینترنتی فانوس : سرطان سینه بعد از سرطان پوست شایع‌ترین سرطان میان Rating: 0
شما اینجا هستید: خانه » گوناگون » فقط با این روش می توانید شایعه ترین سرطان در زنان یعنی سرطان سینه را درمان کنید

فقط با این روش می توانید شایعه ترین سرطان در زنان یعنی سرطان سینه را درمان کنید

فقط با این روش می توانید شایعه ترین سرطان در زنان یعنی سرطان سینه را درمان کنید

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : سرطان سینه بعد از سرطان پوست شایع‌ترین سرطان میان خانم‌های ۴۰ تا ۴۵ ساله است و بعد از سرطان ریه دومین علت مرگ ناشی از سرطان را شامل می‌شود. سرطان سینه قابل پیشگیری است، پس در شناخت و پیشگیری از آن بکوشیم.فقط با این روش می توانید شایعه ترین سرطان در زنان یعنی سرطان سینه را درمان کنید

فقط-با-این-روش-می-توانید-شایعه-ترین-سرطا

مجله اینترنتی کافه ۷ : ریســک فاکتورهـــای مهمی برای ابتـلا یک خانـــم به سرطــان سینـه مورد مطـــالـــعه قرار گرفــته، امـا در ۵۰ درصد موارد مبــتلایان هیچ فاکتوری جز جنــس و افـزایـش سن مشـــاهــده نشده اســـت. الـبته بایـــد مدنـظـــر قرار داد که نزدیــک به ۵ درصـد مبتـلـایــان به سرطـان سیــنـه مردان هســـتـــند، چرا که آنان نیز بافت مجاری شیــری را هم دارند. در حال حاضــر مبتلایـان زیــادی در دهه سوم و یا چهــارم زنـــدگـی به سرطــان سیــنه مبــتلا هسـتنـد. الـــبــتـــه میزان بروز سرطـان سیـنـه در ایـــران مشابه کشورهـــای خارجی است، اما با توجه به جمعیــت جوانـی که ما در دهه ۶۰ داشـــتهـ‌ــایــم و این دهـــه جوان با افزایـــش سن به سمـــت پیرشدن پیش میـــ‌ـروند، تعــدادی افـــرادی که مشاهده میــ‌ـشوند زیاد اســـت، امـــا آن میــزان بروز در هر ۱۰۰هزار نفر عددی مشابه کشورهــای اروپایـــی و دیـــگر جوامــع است. دکتر امـــین شفی زاد، متـخـــصــص کلــیـنـــیـــکـال آنکولوژی می‌ـــگوید:

کافه ۷ :
فاکـتورهـــای سرطان سینه عبـارتــنـــد از:
– شرح حال قاعـدگی زودهنـگام در دوران بلوغ
– شرح حال یائسگی دیررأس
– بچـه‌ـــدار نشدن یا دیـر بچهـ‌ــدار شدن، به ایـــن صورت که اگـــر تولد اولیـــن فرزنــد بعــد از ۳۵ سالگـی باشـد خطــر آن از بچـه دارنشدن بیشـــتر اســت
– سابــقــه رادیوتراپی در قفـــسه سیـنــه در دوران جوانی به خصوص تا ۱۵ سالگی
– سابـــقــه خانوادگی ابـتلـا که اگر در خویشـاوند درجـه یک زیر ۵۰ سال سرطان سینه یا سرطـــان سیـــنه و تخمـــدان وجود داشتــه باشد
– به احتمـــال زیـــاد وراثت در ابتـــلا به سرطان سینه دخیــل می باشــد، هرچند وراثت تاکـنون در ۱۰ تا ۱۵درصد مبتلـایــان به سرطان سیـــنه دخـــیــل اســـت.
وی اضـافه می کنـد که عمده روش‌ــهـــای تشـخــیـصـــی برای درمـان سرطـــان سیـنه معایــنه اســت که در معـاینـــه اغــلب موارد یک توده بدون درد لمس می‌ـــشود. اگـــر توده در ناحیـه مرکــزی سینه باشـد، نوک سیـــنه را به داخــل می‌کشد و فرورفتـــگــی نوک سینه قابل مشاهده اســـت. پوست سینه میـــ‌ـــتوانــد مانـند پوست پرتقـال دچــار ورم شود که تحـــت عنوان پوست پرتـقالی نام میـ‌گیرد. اگر این شواهــد در معایــنه مشـــاهــده شود برای فرد انواع گرافـی نظــیـــر ماموگرافــی و سونوگرافــی و در مواردی که وراثـــت دخــالــت داشته باشـــد، ام آر آی درخواست میــ‌شود و اگر در ایـن گرافیـ‌ـها به سرطـــان شک داشتـه باشـــیـــم نیــز میــ‌ــتوانیـم از نمونه برداری سوزنــی و یا نمونه برداری جراحی اســـتفاده کنـیـــم.
وی عنوان می کند: با تشــخـــیــص سرطـــان سیـــنـــه در شرایـــطـی که به صورت موضعـــی و محـــدود به سینـه یا غدد لنـــفاوی زیـربغـــل باشــد، جراحـی توصیه می‌ـشود و بر حسب آنــچه در پاتولوژی یافـــت میــ‌ــشود شیمـی درمـانی، رادیوتراپــی، هورمون تراپـی و همـــچنــین تارگـــت تراپـی استفاده خواهـد شد، امـا اگر سرطان سیــنه به جاهای دیگر بدن دستـ‌ــانـدازی کرده باشد درمان به شیـــمـی درمــانی و رادیوتراپی محــدود میــ‌شود که در اکــثـر موارد هدف از تجویز درمـان مرحـــلــه آخر سرطان، افـــزایــش کیــفـــیـــت زنـــدگی و افـزایش طول عمر بیمار اســت.
شفی زاد در ادامـه سخــنانـش مطرح میـ‌ـکنـــد: به طور قطع در پی عدم درمـــان سرطان سیـــنـه، شاهــد سرطــان متاســـتـاتــیــک خواهـــیم بود (سرطـان به دیگر اندام بدن منـتشر خواهـد شد) بستـه به این که کدام ارگـان دیگر درگیـر باشــد.
در صورت عدم پیشـگیـری و درمان به موقع، درصــد بالـایی از مبتلـایان به سرطـان سیــنـــه، در زمان زودهنگـــامــی، فوت خواهـند کرد. به عنوان مثـال در صورت درگـــیری کبد میانــگـین بقا ۷ماه، در پی درگیری مغـــز یک سال، با درگــیـری ریه ۱۸ تا ۲۲ ماه و درگــیری اســتـــخوان ۲۴ماه تا ۳۶ماه اسـت.
– بنابراین معـــایــنــه پستان حتــمـا باید توسط خود شخص بصورت معـمول و روتین روزانه انــجام شود
– خانــم‌هــای به خصوص بالای ۴۰سال باید از ماموگرافـی استـــفاده کننــد
– افــرادی که سابقه خانوادگـی سرطان سیــنـه دارنـد، ۸سال زودتـر از جوان ترین فرد مبتـــلا معـایـــنــه ماهیانه و منظم سیـنـه هایــشان را انجام دهند
– هر ۶ماه تا یک سال به متــخصص مربوطه جهـت غربـالگری مراجــعـه داشتـــه باشــند
– و به طور کلـــی به تمام خانم‌ـها برای غربـــالــگـری سینه، ماموگرافــی سالـــیـانـه بعد از ۴۰سالگـــی توصیــه میــ‌ـشود
بر اســـاس ایـن گزارش و طبــق گفـــته متـــخصـص کلــینیـــکــال آنــکولوژی، روش ایــمونوتراپی که در درمان سرطـــان سیـــنـــه مورد اســـتـفاده قرار می‌ــگـــیرد، در حال حاضر با استـفــاده از پادتن‌ـــهـــا یا آنـتـــی بادی‌ـهـایـــی اســـت که گیرنــده‌ــای به نام HER-2 را در بافـــت سلول سرطانــی مهار می‌ــکــنـــد.۳۰درصد از سرطان‌ـــهـــای سیـــنه ایـــن گیرنده را روی غشای سلولی خودشــان بیان می‌ـکننـد و با بلوک کردن این گیرنــده توسط داروی تراستوزوماب می‌توان سیـــگـنـــال رشــدی را که از اتـصــال فاکتور تحـریــک کنــنـــده رشــد با ایـــن گیـــرنده ایــجاد می‌ـشـــد مهـار کرد تا موجب مرگ سلول سرطـانـــی شود. الـــبــتـــه روش دیگـری که در کشورهــای اروپایـی و آمــریکایــی کاربـرد دارد، استفــاده از واکسنـــ‌ـــهــایی علیه سلول‌ــهای سرطانـــی اســت که در حال حاضـــر یک مطالـــعـه فاز یک میـــ‌ــبـــاشد و هدف درمان با واکـــســن در فرد مبـــتـــلـــا به سرطـــان سینه پیشـــگیری از عود سرطان سیــنه اســـت.
وی میــ‌ـگوید: در ایران هنوز واکــســـن درمــانـی یک روش درمانی روتیــن نیســـت، اما آنتـــی بادی درمــانـــی به نام تراستوزوماب تا سالـ‌ـــهــا قبل از کشورهـــای خارجی به خصوص سوئیس وارد میــ‌شــد، اما خوشبخـــتـانـه در حال حاضر یکـی از کشورهـــای دانــش بنـیـــان ایــرانی توانـســـتـه ایـــن دارو را تولیـــد کنـد و ما از این دارو در درمان بیـماران مبـتــلا به سرطان سینـه که گیرنــده HER-2 را بیــان میــ‌کـنـــنـد اســتفـــاده میــ‌کــنیم.

مطالب مرتبط

ارسال یک دیدگاه

شما برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید .

بازگشت به بالا